Pravilnik katedre

Home »  Pravilnik katedre

.

Na temelju članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na sjednici održanoj 18. prosinca 2006. donijelo je

 

 

 PRAVILNIK

O

ORGANIZACIJI RADA SAMOSTALNE KATEDRE ZA KINEZIOLOGIJU

 

 

I.  O p ć e    o d r e d b e

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada Samostalne katedre za kineziologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Katedra), utvrđuju se prava, obveze, djelatnici potrebni za organizaciju, izvođenje nastave i poslovanje.

 

Članak 2.

Katedra je organizacijska jedinica Fakulteta organizirana kao samostalna katedra.

Djelatnici Katedre organiziraju i izvode nastavu iz predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura, koji je obvezni predmet na prve dvije godine preddiplomskog studija i neobvezni predmet na ostalim godinama studija za potrebe Fakulteta.

 

 

Ii.  U p r a v a  Katedre

Članak 3.

Na čelu je Katedre predstojnik Katedre koji predstavlja Katedru i upravlja njezinim radom.

Predstojnika Katedre zamjenjuje zamjenik predstojnika Katedre.

Predstojnika i zamjenika predstojnika Katedre predlažu zaposlenici Katedre tajnim glasovanjem, bira Fakultetsko vijeće Fakulteta, a potvrđuje dekan, na vrijeme od dvije godine.

Izbor se može ponoviti.

Predstojnik Katedre odgovoran je za rad Katedre, za redovito, profesionalno i kvalitetno izvođenje nastave i izvršavanje zadataka Katedre.

Predstojnik Katedre za svoj rad odgovara Fakultetskome vijeću i dekanu Fakulteta.

           

Članak 4.

Zadaci predstojnika Katedre utvrđuju se  posebnim općim aktom Fakulteta.

 

 

III.  D j e l a t n i c i   Katedre

Članak 5.

Djelatnici Katedre su: viši predavači, predavači i drugi nastavnici koji su s Fakultetom zaključili ugovor o radu.

Katedra uz odobrenje Fakultetskoga vijeća i dekana može angažirati i vanjske suradnike za održavanje nastave predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura na Fakultetu.

 

 

IV.   R a d n e   o b v e z e   d j e l a t n i k a   Katedre

Članak 6.

Puno nastavno opterećenje nastavnika izabranih u nastavno zvanje višeg predavača ili predavača iznosi 450 norma sati godišnje, odnosno 15 sati nastave tjedno.

Posao nastavnika Katedre osim nastave uključuje pripreme za nastavu i stručno usavršavanje.

Djelatnici Katedre sudjeluju u donošenju semestralnih i godišnjih planova i programa nastave, razvoja djelatnosti Katedre, predlažu financijski plan i nabavu potrebne opreme i rekvizita za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Fakultetu.

 

 

V.  N a s t a v n e   g r u p e

Članak 7.

Nastavne grupe u preddiplomskoj nastavi za vježbe broje do 25 studenata.

 

 

VI.   D e m o n s t r a t o r i

Članak 8.

Demonstratori Katedre mogu biti i studenti Kineziološkog fakulteta i drugih fakulteta ako svojim stručnim i pedagoškim znanjem zadovoljavaju potrebe određene sportske aktivnosti.

Odredbe o demonstratorima uređene su posebnim općim aktom Fakulteta.

 

 

VII.  I z v j e š t a j   o   r a d u   Katedre

Članak 9.

Izvještaj o radu Katedre podnosi predstojnik Katedre na kraju svake akademske godine Fakultetskom vijeću  i dekanu Fakulteta.

 

 

VIII.  P l a n   p o s l o v a nj a   Katedre

Članak 10.

Katedra izrađuje plan prihoda i rashoda za kalendarsku godinu koji dostavlja u pisanom obliku dekanu Fakulteta.

 

Članak 11.

Financiranje Katedre vrši se iz sredstava Fakulteta.

Financijski plan potreba Katedre donosi se za svaku godinu, a predaje se na usvajanje i odobravanje Dekanskom kolegiju.

 

 

IX.  Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.

 

  

                 D E K A N:

                                                                            Dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Fakulteta 24. siječnja 2007. i stupa na snagu  1. veljače 2007.

 

 

KLASA: 012-01/07-01/1

URBROJ: 3804-850-07-1

Zagreb, 24. siječnja 2007.

 

 

Comments are closed.

BizStudio by Sketch Themes